in

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì?

Quốc hiệu và tiêu ngữ Việt Nam tiếng Anh là gì?

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là Socialist Republic of Viet Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc tiếng Anh là Independence – Freedom – Happiness

Một số vị trí, chức danh quan trọng trong Chính phủ bằng tiếng Anh

President of the Socialist Republic of Viet Nam: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam: Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Government of the Socialist Republic of Viet Nam (GOV): Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Rate this post

Giấy đăng ký kinh doanh tiếng Anh là gì?

E.g. là gì? i.e. là gì? Phân biệt e.g. và i.e.