in

Ký tự Non-breaking space là gì? Ý nghĩa ký tự Non-breaking space

  là ký tự quen thuộc ta thường gặp trong khi làm việc với website. Vậy   là gì, có ý nghĩa gì?

  có ý nghĩa là Non-breaking space – Không gian không bị phá hủy.

Đây là ký tự khoảng trắng trong HTML. Khi viết HTML thì dấu cách được tính là 1 khoảng trắng. Khi ta muốn nhiều hơn một thì phải dùng đến  , mỗi   tương ứng với một dấu cách.

Rate this post

Các số điện thoại khẩn cấp 112 – 113 – 114 – 115 là gì?

Thế hệ 8x, 9x, 10x là gì?